Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny istniejący na gruncie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.) – zwane dalej „RODO”, uprzejmie informuję Panią/Pana o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, a w związku z powyższym o tym, że:

Administrator:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Patrycja Kułakowska-Wieleba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą
pod firmą Kancelarią Radcy Prawnego Patrycja Kułakowska-Wieleba z siedzibą w Lublinie (20 – 601), przy ulicy Zana 11a, NIP: 8621590172, nr tel. 795-014-895, adres @: kontakt@kancelariapk-w.pl.

Cele i podstawy przetwarzania:

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
1) w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2) w celu wykonania obowiązku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej z urzędu na podstawie odrębnych przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
3) w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz klienta, wystawianie oraz przechowywanie faktur bądź innych dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) na podstawie zgody w celu określonym oświadczeniem jej dotyczącym.

Okres przechowywania danych:

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania danych.
Wynosi on 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu.
W pozostałych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym odrębne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują Administratorowi przechowywać dane.
Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody są przetwarzane do czasu jej wycofania.

Odbiorcy danych:

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp pracownicy oraz współpracownicy Administratora, jak również podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, np. biura księgowe, przedsiębiorstwa prawnicze, programistyczne, itp.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. urzędom, sądom powszechnym oraz administracyjnym, kancelariom komorniczym, kancelariom notarialnym, itp.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przy czym prawo to wynikające z art. 15 ust. 1 i 3 RODO przysługuje wyłącznie w zakresie, w jakim nie naruszy ono obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy, o której mowa w art. 3 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2115 ze zm.) – dalej: „u.r.pr.”;
2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo usunięcia danych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym prawo to wynikające z art. 18 RODO przysługuje wyłącznie w zakresie, w jakim nie naruszy ono obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy, o której mowa w art. 3 u.r.pr.;
5) prawo przenoszenia danych;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej nie stosuje się art. 21 ust. 1 RODO;
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym prawo to dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych na podstawie zgody;
8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Ww. uprawnienia nie są bezwzględne, w związku z czym nie będą Pani/Panu przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować może odmową realizacji usługi bądź też niemożnością prawidłowej realizacji umowy/usługi/ świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO:

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio