logo_krrp
logo_krrp
logo_krrp
previous arrow
next arrow
Slider

Czym jest kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego?

8 września 2016 r. weszła w życie ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1311).  Ustawa ta zmieniła m.in. brzmienie art. 54 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876), który określa wysokość kwoty wolnej od zajęcia w toku egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego.

Zgodnie z treścią przywołanego przepisu środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Powyższe oznacza, iż kwota wolna od zajęcia odnosi się do każdego miesiąca kalendarzowego trwania zajęcia rachunku bankowego, ma charakter niejako limitu odnawialnego, którego wysokość została określona na poziomie 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przed zmianą przepisów limit kwoty wolnej od zajęcia rozciągał się na cały okres prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a jego maksymalna wysokość została określona jako trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Kwota wolna od zajęcia miała zatem charakter jednorazowego przywileju.

Należy jednakże pamiętać, iż kwota zwolnienia wskazana w przepisie odnosi się do sumy wkładów na rachunkach bankowych posiadacza, niezależnie od tego, ile umów rachunku bankowego zawarł z bankiem (bankami).

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w sytuacji prowadzenia rachunku wspólnego dla kilku osób zwolnienie obejmuje kwotę wskazaną w przepisie, niezależnie od liczby współposiadaczy rachunku. Kwota zwolnienia tylko jeden raz zmniejsza środki przekazywane organowi egzekucyjnemu.

Wyjątkiem od zastosowania kwoty wolnej od zajęcia w wysokości 75 % wynagrodzenia za pracę jest sytuacja, w której egzekucja dotyczy roszczeń alimentacyjnych należnych od dłużnika – posiadacza rachunku. W takiej bowiem sytuacji, zgodnie z art. 1083 § 2 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.), wierzytelności wynikające z rachunku bankowego – w tym stanowiące wkład oszczędnościowy – podlegają egzekucji w pełnej wysokości. W takiej sytuacji możliwe jest więc prowadzenie postępowania egzekucyjnego co do całej kwoty znajdującej się na bankowym rachunku oszczędnościowym osoby fizycznej.

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio