logo_krrp
logo_krrp
logo_krrp
previous arrow
next arrow
Slider

Kiedy Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Kwestia oddalenia przez Sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej została uregulowana w art. 4914 ust. 1-4 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.).

Zgodnie z przywołanym przepisem Sąd, rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w głównej mierze ustala przyczyny powstania oraz pogłębienia stanu niewypłacalności dłużnika. W sytuacji, gdy Sąd dojdzie do przekonania, że przyczyny te wynikają z zawinionego działania dłużnika lub z jego rażącego niedbalstwa, to wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony.

Sąd oddali wniosek również w poniżej wskazanych przypadkach:

  1. gdy w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku względem dłużnika zostało umorzone postępowanie upadłościowe z przyczyny innej niż na wniosek samego dłużnika;
  2. gdy dłużnik nie wykonał planu spłaty, w efekcie czego został on uchylony;
  3. gdy dłużnik pomimo posiadania takiego obowiązku, nie złożył w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości – warunek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości bądź złożyli go z przekroczeniem terminu ustawowego, jak również osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorców, np. członków zarządu spółki z.o.o.,
  4. gdy dokonał czynności prawnej, która została uznana przez Sąd za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli – np. darowizna nieruchomości na rzecz osób bliskich celem uniknięcia egzekucji z tego składnika majątkowego,
  5. gdy w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

Wskazane powyżej przesłanki nie mają jednak charakteru bezwzględnego. W wyjątkowych okolicznościach Sąd ogłosi upadłość, jeżeli jest to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi, a w przypadku umorzenia zobowiązań w innym postępowaniu upadłościowym – również jeżeli dłużnik wykazywał się należytą starannością.

 

Należy również pamiętać iż Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio